Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

Strategický plán Wikimedia ČR 2017–2020

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
English version

Toto je strategický plán spolku Wikimedia Česká republika na období 2017–2020, který vzešel ze setkání členů spolku a z následných komentářů od členstva i od komunity Wikimedia. Strategický plán je základním dokumentem definujícím dlouhodobé záměry Wikimedia ČR a slouží jako podklad při zpracovávání plánu činnosti. Může však podléhat pravidelným aktualizacím tak, aby odrážel aktuální plány spolku. V historii stránky můžete tyto změny sledovat.

Rozvoj & podpora komunity

Strategický cíl Kroky k realizaci
Činnost organizace i její řízení je založeno na kvetoucí, geograficky, sociálně i genderově pestré komunitě dobrovolníků.
 • Pomocí pravidelných setkání je podporován vznik nových komunit v nejméně třech nových krajských městech (např. Olomouc, České Budějovice, Ostrava, Pardubice či Liberec).
 • Dobrovolnická práce pro Wikimedia ČR je oceňována nejenom uvnitř členstva, ale také navenek. Je prestižní pro další profesi a členové se jí chlubí. Vedení organizace aktivně projevuje vděk svým dobrovolníkům i pracovníkům.
 • Zaměstnanci se starají o to, aby si dobrovolníci mezi sebou předávali své zkušenosti, čímž je zajištěna kontinuita fungování různých projektů.
 • Pořádání kurzů pro širší veřejnost − především pro seniory − což vede mezi wikipedisty k větší pestrosti (věkové, genderové) a tím i potenciálně mezi členy.
Organizace je nízkoprahová, umožňuje vstup všem zájemcům o činnost a spolupracuje i s členy širší komunity.
 • Existuje plynulá kontinuita mezi různými stupni zapojení, jako jsou 1) lidé s povědomím o naší činnosti, 2) aktivní podporovatelé z širší komunity a 3) řádní členové. Členství není pro zapojení či účast na akcích vynucováno.
 • Účast na akcích je bezplatná, naopak jsou účastníkům dle možností propláceny náklady.
Organizace aktivně vychovává své budoucí lídry.
 • Sdílení zkušeností je usnadněno transparencí řídících a rozhodovacích procesů, pravidelným zveřejňováním zpráv a sdílením zkušeností (umožňuje učení se nápodobou).
 • Organizace nabízí různá školení pro své členy a podporuje je ve sbírání zkušeností, jak v tuzemsku, tak i za hranicemi, např. v zahraničních pobočkách Wikimedia, kde jsou realizovány studijní stáže.
 • Mnohé úkoly i rozhodovací pravomoci jsou delegovány na ochotné členy (či dosud nečleny) dosud nezapojené do struktur/projektů.

Stabilizace & rozvoj projektů

Strategický cíl Kroky k realizaci
Stávající i nové projekty Wikimedia ČR jsou připravovány v duchu cílů spolku dle Stanov a soustředí se zejména na podporu vzniku a rozvoje projektů Wikimedia v českém jazyce.
 • Systematicky jsou podporovány takové projekty, které podporují, rozvíjejí či zkvalitňují projekty Wikimedia v českém jazyce, jako je např. česká Wikipedie.
O všech připravovaných, realizovaných či dokončených projektech existuje přehledná dokumentace a jednotliví členové jsou dostatečně informováni o aktivitách svých kolegů.
 • Důležité výstupy, schůzky a jednání jsou zodpovědně a včas reportovány, zejména na interní wiki spolku.
 • Výstupy od projektových koordinátorů jsou konzultovány s výkonným ředitelem a pravidelně předkládány Radě spolku a jednou ročně ve formě výroční zprávy též Valné hromadě.
Zaměstnanecká základna je zdrojem různých druhů know-how pro organizaci.
 • Zaměstnanci dostanou klíčovou podpůrnou roli v různých odborných odvětvích naší práce, jako je fundraising, psaní grantů, marketing a PR nebo evaluace výsledků a zároveň tato odvětví aktivně rozvíjejí.
 • Zaměstnanci rozvíjejí své týmy, do nichž jsou zapojováni i externí spolupracovníci z různých oblastí, zejména stážisté v rámci svých vysokoškolských praxí.

Hmotné zajištění organizace

Strategický cíl Kroky k realizaci
Wikimedia ČR je financována ze širokého spektra finančních zdrojů.
 • Jsou využívány hlavní finanční kanály Wikimedia Foundation, zejména Annual Plan Grant systém, nejprve v tzv. Simple variantě, později v plné variantě schvalované přes Funds Dissemination Committee.
 • O získávání financí od firem a fyzických osob se stará profesionální fundraiser.
 • Projektoví manažeři díky podpoře ze strany zaměstnanců podávají granty u různých nadací, nadačních fondů či jiných organizací.
Wikimedia ČR díky doplňkové činnosti získá dodatečné zdroje finančních prostředků.
 • Jsou realizována zpoplatněná školení pro učitele v rámci akreditovaných vzdělávacích programů. Wikimedia ČR se aktivně podílí též na naplňování vládních záměrů týkajících se podpory digitální ekonomiky a digitálního vzdělávání, zejména v rámci vzdělávacích programů.
 • V provozu je e-shop nabízející oblečení a drobné upomínkové předměty s tématem zejména Wikipedie, se zbožím snadno dostupným pro obyvatele ČR.
Wikimedia ČR disponuje prostory pro pracovní setkávání komunity a práci zaměstnanců.
 • Prioritou je nalezení vhodných nových prostor pro sídlo a kancelář spolku, kde se bude odehrávat komunitní život a docházet k setkávání mezi členy, zaměstnanci i našimi partnery a spolupracovníky.
 • Kancelář je vybavena tak, aby umožňovala pohodlnou práci našich zaměstnanců i dobrovolníků a nabízela i technické zázemí.

Profesionalizace organizace

Strategický cíl Kroky k realizaci
Wikimedia ČR realizuje projekty spolupráce s veřejnými institucemi, s nimiž navázala formální či neformální kontakt, a aktivně oslovuje další.
 • Spolek je aktivním členem Aliance pro otevřené vzdělávání.
 • Spolupráce s muzei, galeriemi a dalšími institucemi z oblasti GLAM je koordinována GLAM týmem tvořeným členy spolku a dalšími spojenci v této oblasti. Díky spolupráci s týmem odborníků na open data a Wikidata jsou strukturované informace od veřejných institucí zprostředkovány Wikipedii - pilotně nejprve formou souřadnicových dat o fotografických objektech, v následujících letech pak i pozicí open data specialisty, který jedná s institucemi a realizuje rozšiřování Wikidat.
 • Ve spolupráci s vhodnou univerzitní institucí je budován a podporován vědecký tým zabývající se analýzou dat Wikipedie a její role ve společnosti.
Wikimedia ČR je aktivní na mezinárodní úrovni, spolupracuje s okolními pobočkami, předává jim své zkušenosti a zároveň se inspiruje příklady dobré praxe.
 • Dobrovolníci i zaměstnanci Wikimedia ČR pravidelně přispívají do mezinárodních komunikačních kanálů (Wikimedia blog) a aktivně se účastní významných konferencí pro wikimediány.
 • Wikimedia ČR uspořádá v Česku mezinárodní setkání pro východoevropské a středoevropské pobočky.
 • Wikimedia ČR se bude ve střednědobém horizontu ucházet o organizaci setkání Wikimania či se bude spolupodílet na jeho organizaci ve spolupráci s jednou ze sousedních poboček.
Organizace disponuje jasnými a transparentními pravidly pro řízení a podléhá kontrole.
 • Budou zpracována pravidla upravující riziko střetu zájmů.
 • Pravidelně bude prováděn externí audit finančního a organizačního řízení organizace z hlediska legálních a etických standardů.

Osvěta

Strategický cíl Kroky k realizaci
Česká Wikipedie a další projekty Wikimedia Foundation jsou v médiích a při komunikaci s institucemi prezentovány jako zralé projekty, které hrají velmi významnou roli při poskytování informací a vzdělávání v ČR.
 • Vedle několika známých tváří již dnes podporujících wiki získá Wikimedia ČR další veřejné známé „patrony“.
 • Projekt Mluvkové nabízí dostatečné zázemí pro naše reprezentanty pronikající do veřejného prostoru. Ti umějí rychle a kompetentně reagovat na dotazy, případně sami vytvářet atraktivní mediální obsah.
 • Udržujeme, zlepšujeme a rozšiřujeme kontakty mezi českými novináři.
Wikimedia ČR působí ke kultivaci českého prostředí v oblasti svobodné kultury. Je konzultována jako expert v oblastech vzdělávání a svobodné kultury.
 • Je představen úspěšný příklad významné veřejné instituce, která ve velkém množství poskytla autorskoprávně volná média ve svém držení k obecnému užití ve smyslu Public Domain.
 • Myšlenky hnutí Wikimedia a naše potřeby jsou komunikovány na nejvyšší politické úrovni, např. při vystoupeních na konferencích v Parlamentu ČR či při setkávání s jednotlivými politiky.