Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

Stanovy

Z Wikimedia ČR
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hlava 1 – Všeobecná ustanovení

 1. Wikimedia Česká republika (dále jen „Sdružení“) je neziskové apolitické občanské sdružení založené dle zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Sídlem Sdružení je Lidická 291/40, Praha 5 – Smíchov, 150 00.
 3. Sdružení působí na území České republiky.
 4. V mezinárodním styku užívá Sdružení také název Wikimedia Czech Republic.
 5. Sdružení při své činnosti spolupracuje s nadací Wikimedia Foundation, Inc. (dále jen „Nadace“), založenou ve státě Florida ve Spojených státech amerických, v rozsahu stanoveném ve vzájemné smlouvě mezi Sdružením a Nadací.

Hlava 2 – Cíle Sdružení

 1. Cíle Sdružení jsou:
  1. zjednodušení dostupnosti všeobecných a odborných informací ze všech oblastí lidského vědění a činností,
  2. podpora a šíření svobodné tvorby,[1] zejména děl, která je možno svobodně užívat, šířit a modifikovat.
 2. Sdružení realizuje své cíle zejména:
  1. podporou vzniku a rozvoje projektů založených na principu wiki a podobných technologiích, umožňujících uživatelům editaci obsahu, se zaměřením na projekty provozované Nadací (dále jen „Projekty Wikimedia“),
  2. podporou zpřístupňování plného obsahu výše uvedených projektů pomocí sítě Internet na základě svobodných licencí.
 3. Sdružení může k zabezpečení svých cílů vyvíjet také vedlejší činnosti, jimiž jsou:
  1. publikační a nakladatelská činnost,
  2. zpracování a poskytování informací,
  3. prodej propagačních předmětů.
 4. Sdružení na území České republiky podporuje a propaguje všechny Projekty Wikimedia.

Hlava 3 – Členství

 1. Členové Sdružení se dělí na:
  1. členy řádné,
  2. členy sympatizující,
  3. členy čestné.
 2. Členem Sdružení se může stát kterákoliv fyzická nebo právnická osoba podporující cíle Sdružení. Právnická osoba může být pouze členem sympatizujícím.
 3. Řádné a sympatizující členství je podmíněno schválením Radou. Proti jejímu rozhodnutí se lze odvolat postupem stanoveným v Organizačním řádu. Čestné členství schvaluje Valná hromada na návrh Rady.
 4. Řádným členem se může stát kterákoliv fyzická osoba, která:
  1. dosáhla věku trestní odpovědnosti,
  2. má zájem aktivně se podílet na činnosti Sdružení,
  3. předložila Radě nebo Valné hromadě písemnou přihlášku k členství,
  4. zaplatila členský příspěvek.
 5. Sympatizujícím členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která poskytla Sdružení finanční nebo jinou pomoc.
 6. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se výrazně zasloužila o realizaci cílů Sdružení.
 7. Čestné a řádné členství lze kombinovat. Kombinace jiných typů členství nejsou přípustné.
 8. Členství ve Sdružení zaniká:
  1. okamžikem, kdy Rada vezme na vědomí oznámení člena Sdružení, v němž jasně a jednoznačně vyjádřil svoji vůli vystoupit ze Sdružení,
  2. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
  3. nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě stanovené Organizačním řádem,
  4. usnesením Rady dle hlavy 10.
  5. usnesením Valné hromady.

Hlava 4 – Práva a povinnosti členů

 1. Všichni členové mají právo:
  1. účastnit se Valné hromady,
  2. předkládat Radě návrhy, podněty a připomínky týkající se vedení a činnosti Sdružení,
  3. obracet se s podněty na Revizní komisi,
  4. obracet se při aktivitách vedoucích k realizaci cílů Sdružení na Radu s žádostmi o pomoc a o poskytnutí prostředků Sdružení,
  5. podílet se na realizaci cílů Sdružení.
 2. Řádní členové mají dále právo:
  1. volit ve volbách do všech orgánů Sdružení,
  2. při splnění stanovených podmínek být voleni do orgánů Sdružení,
  3. hlasovat na Valné hromadě a v Korespondenčním hlasování.
 3. Řádní členové přijatí usnesením Valné hromady získávají právo hlasovat na Valné hromadě a volit ve volbách do orgánů Sdružení až po skončení Valné hromady, na níž byli přijati. Při vyhodnocování hlasování a voleb v průběhu této Valné hromady se takoví členové nezapočítávají do počtu řádných členů.
 4. Všichni členové jsou povinni:
  1. řídit se Stanovami a vnitřními předpisy Sdružení,
  2. řídit se rozhodnutími orgánů Sdružení; pro čestné členy platí tato povinnost přiměřeně.
 5. Řádní a sympatizující členové jsou dále povinni bezodkladně informovat Radu o změnách skutečností uvedených v evidenci členů podle Organizačního řádu.
 6. Řádní členové jsou dále povinni ve stanovených lhůtách hradit členský příspěvek.

Hlava 5 – Organizační struktura

 1. Orgány Sdružení jsou:
  1. Valná hromada,
  2. Rada,
  3. Revizní komise.
 2. Funkční období Rady a Revizní komise trvá od jejich zvolení do druhé nejbližší výroční Valné hromady; dále končí jejich rezignací nebo odvoláním z rozhodnutí Valné hromady.
 3. Způsob jednání orgánů Sdružení určuje Organizační řád, který je schvalován a měněn Valnou hromadou nebo Korespondenčním hlasováním. Je-li ustanovení Organizačního řádu v rozporu se Stanovami, mají závaznou a určující platnost Stanovy.
 4. Statutárním orgánem Sdružení je Rada. Způsob jejího jednání vymezuje hlava 7.
 5. Jednat jménem Sdružení mohou dále osoby zmocněné Radou. Toto zmocnění musí být účelově omezeno. Je-li to vhodné, může být omezeno také časově.

Hlava 6 – Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení.
 2. Valná hromada je veřejná s výjimkou bodů, které svolavatel v pozvánce vyhlásí jako neveřejné. S konečnou platností rozhoduje o veřejnosti jednotlivých bodů Valná hromada formou stanovenou Organizačním řádem.
 3. Valné hromady se účastní:
  1. členové Sdružení,
  2. hosté pozvaní Radou. Navrhnout Radě hosta k pozvání může kterýkoli člen.
 4. Valná hromada může být výroční nebo mimořádná.
 5. Výroční Valná hromada se svolává jednou v každém kalendářním roce.
 6. Mimořádnou Valnou hromadu svolává Rada:
  1. z vlastní iniciativy,
  2. na žádost Revizní komise,
  3. na základě písemné žádosti nejméně jedné třetiny řádných členů Sdružení,
  4. pokud to vyžaduje ustanovení Stanov nebo Organizačního řádu.
 7. Pokud je to uvedeno v rozeslaném oznámení o svolání Valné hromady, může být Valná hromada svolána ve dvou termínech, řádném a náhradním, kde náhradní termín může být nejdříve 30 minut po termínu řádném.
 8. Valná hromada v řádném termínu je usnášeníschopná, pokud je při jejím zahájení přítomna nejméně polovina řádných členů.
 9. Při konání v náhradním termínu je Valná hromada usnášeníschopná, i když podmínka uvedená v předchozím odstavci splněna není.
 10. Valná hromada v řádném termínu se řídí programem jednání, který na začátku schválila. Může jej však usnesením změnit.
 11. Valná hromada v náhradním termínu jedná výhradně o záležitostech uvedených na programu jednání v rozeslaném oznámení o jejím svolání, s výjimkou případů, kdy zařazení mimořádného bodu vyžadují Stanovy nebo Organizační řád.
 12. Do kompetencí Valné hromady náleží zejména:
  1. schválení Stanov a jejich změn,
  2. schválení Organizačního řádu a jeho změn,
  3. volba a odvolání členů ostatních orgánů Sdružení,
  4. přezkoumávání odvolání proti rozhodnutí Rady o nepřijetí za člena, vyloučení ze Sdružení nebo o uvalení sankce,
  5. schválení výroční zprávy Rady a výroční zprávy o hospodaření za uplynulý rok,
  6. schválení plánu činnosti a rozpočtu Sdružení na následující rok,
  7. stanovení minimální výše členského příspěvku na následující rok na základě návrhu Rady,
  8. schválení výroční zprávy Revizní komise,
  9. rozhodnutí o rozpuštění Sdružení.
 13. Schvalovat a měnit Stanovy smí Valná hromada jen tehdy, pokud takový bod byl uveden v programu na pozvánce na Valnou hromadu.

Hlava 7 – Rada

 1. Rada je výkonný orgán Sdružení. Jedná jménem Sdružení, reprezentuje ho navenek a ze své funkce je odpovědná Valné hromadě.
 2. Rada řídí činnost sdružení mezi Valnými hromadami. V době od zahájení do ukončení Valné hromady přebírá rozhodovací pravomoci Rady Valná hromada.
 3. Rada má 3 až 7 členů. Tvoří ji předseda Sdružení a dále místopředseda, hospodář a další členové. Počet členů pro dané funkční období stanovuje Valná hromada.
 4. Předsedu Sdružení volí Valná hromada, ostatní členové Rady jsou voleni Valnou hromadou a doplňováni Korespondenčním hlasováním. Funkční období členů doplněných Korespondenčním hlasováním trvá jen do nejbližší Valné hromady.
 5. Rozhodnutí Rady podepisují společně nejméně dva členové Rady, kteří po zvolení zveřejnili své osobní údaje podle Organizačního řádu a z nichž alespoň jeden musí být předseda Sdružení, místopředseda nebo hospodář. Podpisy členů Rady jsou při tom platné pouze s otiskem razítka Sdružení.
 6. Právní úkony, z nichž pro Sdružení vyplývají závazky vůči třetím osobám, musí být učiněny pouze písemně.
 7. Hospodář může samostatně rozhodovat o finančních operacích Sdružení do výše určené Organizačním řádem. Finanční operace nad tuto částku musí schválit Rada.
 8. Rada rozhoduje o všech záležitostech Sdružení, které nejsou jmenovitě uvedeny v článku 12 hlavy 6 jako kompetence Valné hromady, zejména:
  1. realizace usnesení Valné hromady,
  2. sestavení rozpočtu Sdružení,
  3. správa majetku Sdružení,
  4. rozhodování o nabytí nebo pozbytí majetku a přijetí či odmítnutí daru,
  5. přijímání, vylučování a sankcionování členů,
 9. Rada se na základě písemného návrhu členů nebo z vlastního podnětu zabývá:
  1. rozhodováním v záležitostech porušování povinností uložených členům Stanovami, vnitřními předpisy Sdružení nebo rozhodnutími Rady,
  2. rozhodováním sporů vzniklých mezi členy Sdružení v oblasti práv a povinností uložených členům Stanovami, vnitřními předpisy Sdružení nebo rozhodnutími Rady.

Hlava 8 – Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolní orgán Sdružení.
 2. Revizní komise má 2 nebo 3 členy podle rozhodnutí Valné hromady.
 3. Členové Revizní komise jsou voleni Valnou hromadou a doplňováni Korespondenčním hlasováním. Funkční období členů doplněných Korespondenčním hlasováním trvá jen do nejbližší Valné hromady.
 4. Revizní komise:
  1. kontroluje činnost Sdružení mezi Valnými hromadami,
  2. předkládá Radě závěry z provedených kontrol a návrhy z nich vyplývající,
  3. podává Radě žádost o svolání mimořádné Valné hromady nebo žádost o zasedání Rady,
  4. svolává Valnou hromadu v případě, že ji v termínu daném Stanovami nebo Organizačním řádem nesvolá Rada,
  5. předkládá Valné hromadě návrh na schválení výroční zprávy Rady,
  6. přebírá pravomoci Rady k řešení neodkladných úkonů v případě, kdy všichni členové Rady rezignují nebo přestanou být členy Sdružení.
 5. Revizní komise má právo v kontrolovaných záležitostech týkajících se činnosti Sdružení nahlížet do všech dokumentů a dále požadovat od členů a orgánů jejich písemná nebo ústní vyjádření.
 6. Revizní komise má právo vyslat na zasedání Rady jednoho svého člena jako pozorovatele.

Hlava 9 – Korespondenční hlasování

 1. Korespondenční hlasování může rozhodovat o některých otázkách přesahujících kompetence Rady v období mezi Valnými hromadami.
 2. Způsob vyhlášení Korespondenčního hlasování a jeho provedení upravuje Organizační řád.
 3. Z kompetence rozhodování Korespondenčním hlasováním jsou vyloučeny
  1. změna Stanov,
  2. odvolání členů orgánů Sdružení,
  3. přezkoumávání odvolání proti rozhodnutí Rady o nepřijetí za člena, vyloučení ze Sdružení nebo o uvalení sankce.

Hlava 10 – Disciplinární řízení

 1. Nejvyšším disciplinárním orgánem Sdružení je Rada. V záležitostech týkajících se člena Rady se tento člen z projednávání vyloučí.
 2. Na člena, který poruší závažným způsobem Stanovy nebo vnitřní předpisy Sdružení, jedná způsobem nepřátelským ke Sdružení a jeho cílům nebo poškodí dobré jméno Sdružení nebo jeho člena, může být Radou uvalena sankce. Předtím mu musí být poskytnuta možnost otevřeného slyšení v jeho záležitosti.
 3. Sankcí může být varování, pozastavení členství, podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze Sdružení.
 4. Člen, který je ve sporu se Sdružením nebo jiným členem Sdružení ve věci týkající se Sdružení a jeho činnosti, musí vyčerpat veškeré možnosti urovnání sporu v rámci Sdružení, než předá spor k řešení vnějším orgánům. Úmyslné zanedbání této povinnosti je považováno za jednání nepřátelské ke Sdružení.

Hlava 11 – Zásady hospodaření

 1. Výdaje Sdružení jsou zaměřeny k naplňování cílů podle hlavy 2.
 2. Majetkem Sdružení je zejména movitý majetek a fondy.
 3. Příjmy Sdružení tvoří zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. dary nebo odkazy,
  3. granty a dotace,
  4. příjmy z činností při naplňování cílů Sdružení,
  5. výnosy z majetku Sdružení.
 4. Je zakázáno:
  1. z majetku Sdružení poskytovat půjčky nebo ručení na půjčky jeho členům nebo blízkým osobám členů,
  2. převádět majetek Sdružení na jeho členy nebo blízké osoby členů za podmínek odlišných než převody na třetí osoby, zejména pokud se jedná o převod bezúplatný nebo za výrazně zvýhodňujících podmínek,
  3. využívání majetku Sdružení jeho členy nebo blízkými osobami jeho členů za podmínek odlišných než platí pro třetí osoby, pokud toto využívání přímo nevyplývá ze statutárních cílů Sdružení,
  4. při nákupu majetku zvýhodňovat obchodní společnosti, které jsou spojeny s členy Sdružení nebo blízkými osobami členů.
 5. O svém hospodaření vede Sdružení evidenci podle platných právních norem.

Hlava 12 – Zánik Sdružení

 1. Sdružení zaniká usnesením Valné hromady, vysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě třetiny všech řádných členů.
 2. Valná hromada, která rozhodla o zániku Sdružení, rozhodne také o majetkovém vypořádání. Případný kladný zůstatek majetku bude bezúplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou Sdružení blízké.

Hlava 13 – Závěrečná ustanovení

 1. Změna Stanov je schválena Valnou hromadou, jestliže se pro ni v hlasování vysloví více než dvě třetiny všech přítomných řádných členů a zároveň více než jedna třetina všech řádných členů.
 2. Tyto Stanovy byly přijaty Přípravným výborem v Praze dne 29. února 2008 a nabývají účinnosti dnem registrace Sdružení.
 3. Změna Stanov přijatá Valnou hromadou dne 25. dubna 2009 vstupuje v platnost a účinnost dnem schválení.

Poznámky

 1. Svobodnou tvorbou se rozumí díla či vyjádření, která je komukoliv dovoleno svobodně studovat, používat, kopírovat nebo modifikovat pro jakýkoliv účel. Případná omezení jsou přípustná pouze pokud respektují a chrání tyto základní svobody.