Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

Stanovy

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hlava 1 – Všeobecná ustanovení

 1. Wikimedia Česká republika, z.s. (dále jen „Spolek“) je neziskový apolitický spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
 2. Sídlem Spolku je Praha.
 3. Spolek působí na území České republiky.
 4. V mezinárodním styku užívá Spolek také název Wikimedia Czech Republic.
 5. Spolek při své činnosti spolupracuje s nadací Wikimedia Foundation, Inc. (dále jen „Nadace“), založenou ve státě Florida ve Spojených státech amerických, v rozsahu stanoveném ve vzájemné smlouvě mezi Spolkem a Nadací.

Hlava 2 – Cíle Spolku

 1. Vizí spolku je: Svět, v němž může každý člověk svobodně přistupovat a přispívat k veškerým lidským znalostem.
 2. Posláním spolku je zpřístupňování informací, rozvíjení vzdělanosti a podpora šíření svobodné tvorby, a to prostřednictvím pomoci a podpory růstu Wikipedie a ostatních projektů Wikimedia.
 3. Cíle Spolku jsou:
  1. přispívání ke zvyšování vzdělanosti a kulturní úrovně obyvatel zjednodušením dostupnosti všeobecných a odborných informací ze všech oblastí lidského vědění a činností,
  2. podpora a šíření svobodné tvorby,[1] zejména děl, která je možno svobodně užívat, šířit a modifikovat,
  3. podpora a propagace všech Projektů Wikimedia a rozvoj českého hnutí Wikimedia.
 4. Spolek realizuje své cíle zejména těmito hlavními činnostmi:
  1. podporou vzniku a rozvoje projektů založených na principu wiki se zaměřením na projekty Wikimedia, které jsou široce a bezplatně dostupné,
  2. podporou zpřístupňování plného obsahu výše uvedených projektů na základě svobodných licencí,
  3. vzděláváním a podporou vlastní svobodné tvorby především mládeže, studentů a seniorů a poskytováním vzdělávacích programů a akcí (kurzů, seminářů) pro širokou i odbornou veřejnost včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
  4. publikační a nakladatelskou činností,
  5. zpracováním a poskytováním informací,
 5. Spolek může k zabezpečení svých cílů vyvíjet také vedlejší činnosti, jimiž zejména jsou:
  1. prodej propagačních předmětů,
  2. pronájem majetku.

Hlava 3 – Členství

 1. Členové Spolku se dělí na:
  1. členy řádné,
  2. členy sympatizující,
  3. členy čestné.
 2. Členem Spolku se může stát kterákoliv fyzická nebo právnická osoba podporující cíle Spolku. Právnická osoba může být pouze členem sympatizujícím.
 3. Řádné členství schvaluje člen Rady. Sympatizující členství a čestné členství schvaluje Rada na návrh členů Spolku. Proti rozhodnutí se lze odvolat postupem stanoveným v Organizačním řádu.
 4. Řádným členem se může stát kterákoliv fyzická osoba, která:
  1. dosáhla věku trestní odpovědnosti,
  2. má zájem aktivně se podílet na činnosti Spolku,
  3. předložila členovi Rady nebo Valné hromadě písemnou přihlášku k členství,
  4. zaplatila členský příspěvek, není-li určeno jinak.
 5. Sympatizujícím členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která:
  1. zaplatila členský příspěvek.
 6. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která:
  1. se výrazně zasloužila o realizaci cílů Spolku.
  2. vyjádřila souhlas se vstupem do Spolku.
 7. Čestné a řádné členství lze kombinovat. Kombinace jiných typů členství nejsou přípustné.
 8. Členství ve Spolku zaniká:
  1. okamžikem, kdy Rada vezme na vědomí oznámení člena Spolku, v němž jasně a jednoznačně vyjádřil svoji vůli vystoupit ze Spolku,
  2. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
  3. nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě stanovené Organizačním řádem,
  4. rozhodnutím Rady dle hlavy 11,
  5. usnesením Valné hromady.
 9. Způsob zápisu a výmazu údajů v seznamu členů stanoví Organizační řád. Seznam členů je neveřejný.

Hlava 4 – Práva a povinnosti členů

 1. Všichni členové mají právo:
  1. účastnit se Valné hromady,
  2. předkládat Radě návrhy, podněty a připomínky týkající se vedení a činnosti Spolku,
  3. obracet se s podněty na Revizní komisi,
  4. obracet se při aktivitách vedoucích k realizaci cílů Spolku na Radu s žádostmi o pomoc a o poskytnutí prostředků Spolku,
  5. podílet se na realizaci cílů Spolku.
 2. Řádní členové mají dále právo:
  1. volit ve volbách do orgánů Spolku,
  2. při splnění stanovených podmínek být voleni do orgánů Spolku,
  3. hlasovat na Valné hromadě a v Korespondenčním hlasování.
 3. Řádní členové přijatí usnesením Valné hromady získávají právo hlasovat na Valné hromadě a volit ve volbách do orgánů Spolku až po skončení Valné hromady, na níž byli přijati. Při vyhodnocování hlasování a voleb v průběhu této Valné hromady se takoví členové nezapočítávají do počtu řádných členů.
 4. Všichni členové jsou povinni:
  1. řídit se Stanovami a vnitřními předpisy Spolku,
  2. řídit se rozhodnutími orgánů Spolku; pro čestné členy platí tato povinnost přiměřeně,
  3. dbát dobrého jména Spolku a jeho poslání.
 5. Řádní a sympatizující členové jsou dále povinni bezodkladně informovat Radu o změnách skutečností uvedených v evidenci členů podle Organizačního řádu.
 6. Řádní členové jsou dále povinni ve stanovených lhůtách uhradit členský příspěvek.

Hlava 5 – Organizační struktura

 1. Orgány Spolku jsou:
  1. Valná hromada,
  2. Předseda,
  3. Rada,
  4. Revizní komise.
  5. Výkonný ředitel
 2. Funkční období členů Rady a Revizní komise trvá od jejich zvolení do druhé nejbližší výroční Valné hromady; dále končí jejich rezignací nebo odvoláním.
 3. Způsob jednání orgánů Spolku určuje Organizační řád, který je schvalován a měněn Valnou hromadou nebo Korespondenčním hlasováním. Je-li ustanovení Organizačního řádu v rozporu se Stanovami, mají závaznou a určující platnost Stanovy.
 4. Statutárním orgánem Spolku je Předseda.
 5. V případě, že Předseda svou funkci opustí nebo po delší dobu nevykonává, pověří Rada na nezbytně dlouhou dobu jeho zastupováním Místopředsedu v plném rozsahu jeho práv a povinností. Není-li Místopředseda schopen či ochoten funkci převzít, pověří Rada jiného svého člena.

Hlava 6 – Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Valné hromady se účastní:
  1. členové Spolku,
  2. hosté pozvaní Radou. Navrhnout Radě hosta k pozvání může kterýkoliv člen.
 3. Valná hromada může být výroční nebo mimořádná.
 4. Výroční Valnou hromadu svolává Rada jednou v každém kalendářním roce.
 5. Mimořádnou Valnou hromadu svolává Rada:
  1. z vlastní iniciativy,
  2. na žádost Revizní komise,
  3. na základě písemné žádosti nejméně jedné třetiny řádných členů Spolku,
  4. pokud to vyžaduje ustanovení Stanov nebo Organizačního řádu.
 6. Pokud je to uvedeno v oznámení o svolání Valné hromady, může být Valná hromada svolána ve dvou termínech, řádném a náhradním, kde náhradní termín může být nejdříve 30 minut po termínu řádném.
 7. Valná hromada v řádném termínu je usnášeníschopná, pokud je při jejím zahájení přítomna většina řádných členů.
 8. Při konání v náhradním termínu je Valná hromada usnášeníschopná, i když podmínka uvedená v předchozím bodě splněna není.
 9. Valná hromada v řádném termínu se řídí programem jednání, který na začátku schválila. Může jej však usnesením změnit. Program mimořádné Valné hromady lze změnit pouze se souhlasem toho, kdo podal žádost o její svolání.
 10. Valná hromada v náhradním termínu jedná výhradně o záležitostech uvedených na programu jednání v oznámení o jejím svolání, s výjimkou případů, kdy zařazení mimořádného bodu vyžadují Stanovy nebo Organizační řád.
 11. Do kompetencí Valné hromady náleží zejména:
  1. schválení Stanov a jejich změn,
  2. schválení Organizačního řádu a jeho změn,
  3. schválení Strategického plánu spolku a jeho změn,
  4. volba a odvolání členů volených orgánů Spolku,
  5. přezkoumávání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí za člena, vyloučení ze Spolku nebo o uvalení sankce,
  6. schválení výroční zprávy Spolku a výroční zprávy o hospodaření za uplynulý rok,
  7. stanovení výše členského příspěvku na základě návrhu Rady,
  8. schválení výroční zprávy Revizní komise,
  9. rozhodnutí o rozpuštění Spolku.
 12. Schvalovat a měnit Stanovy smí Valná hromada jen tehdy, pokud takový bod byl uveden v programu Valné hromady.

Hlava 7 – Rada

 1. Rada je výkonný orgán Spolku; ze své funkce je odpovědná Valné hromadě a schází se minimálně 2x ročně.
 2. Rada řídí činnost Spolku mezi Valnými hromadami. V době od zahájení do ukončení Valné hromady přebírá rozhodovací pravomoci Rady Valná hromada.
 3. Rada má 3 až 7 členů. Tvoří ji Předseda a dále Místopředseda a další členové. Počet členů pro dané funkční období stanovuje Valná hromada, dodatečně může být změněn Korespondenčním hlasováním.
 4. Předsedu volí Valná hromada, ostatní členové Rady jsou voleni Valnou hromadou a doplňováni Korespondenčním hlasováním. Funkční období členů doplněných Korespondenčním hlasováním trvá jen do nejbližší Valné hromady.
 5. Právní úkony, z nichž pro Spolek vyplývají závazky vůči třetím osobám, musí být učiněny pouze písemně.
 6. Rada rozhoduje o všech záležitostech Spolku, které nejsou jmenovitě uvedeny v hlavě 6 odstavci 11 jako kompetence Valné hromady, zejména:
  1. realizace usnesení Valné hromady,
  2. schválení Ročního rozpočtu a Ročního plánu činnosti spolku,
  3. správa majetku Spolku,
  4. rozhodování o nabytí nebo pozbytí majetku a přijetí či odmítnutí daru, nad výši vymezenou příslušným vnitřním předpisem,
  5. přijímání, sankcionování a vylučování členů,
  6. výběr výkonného ředitele a dohled nad jeho výkonnou činností,
  7. schvalování vnitřních předpisů Spolku.
 7. Rada se na základě písemného návrhu členů nebo z vlastního podnětu zabývá:
  1. rozhodováním v záležitostech porušování povinností uložených členům Stanovami, vnitřními předpisy Spolku nebo rozhodnutími Rady,
  2. rozhodováním sporů vzniklých mezi členy Spolku v oblasti práv a povinností uložených členům Stanovami, vnitřními předpisy Spolku nebo rozhodnutími Rady.
 8. Rada schvaluje výdaje nad mez uvedenou v Organizačním řádu.
 9. Rada schvaluje vznik nových zaměstnaneckých pozic, nevyplývají-li z Ročního plánu činnosti.

Hlava 8 – Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolní orgán Spolku.
 2. Revizní komise má 3 členy.
 3. Členové Revizní komise jsou voleni Valnou hromadou nebo Korespondenčním hlasováním. Funkční období členů doplněných Korespondenčním hlasováním trvá jen do nejbližší Valné hromady.
 4. Revizní komise:
  1. kontroluje činnost Spolku mezi Valnými hromadami,
  2. předkládá Radě závěry z provedených kontrol a návrhy z nich vyplývající,
  3. podává Radě žádost o svolání mimořádné Valné hromady nebo žádost o zasedání Rady,
  4. svolává Valnou hromadu v případě, že ji v termínu daném Stanovami nebo Organizačním řádem nesvolá Rada,
  5. předkládá Valné hromadě návrh na schválení výroční zprávy Spolku,
  6. přebírá pravomoci Rady k řešení neodkladných úkonů v případě, kdy všichni členové Rady rezignují nebo přestanou být členy Spolku,
  7. podává mezi Valnými hromadami závazný výklad Stanov a dalších předpisů Spolku, provede jednou ročně inventuru majetku
 5. Revizní komise má právo v kontrolovaných záležitostech týkajících se činnosti Spolku nahlížet do všech dokumentů a dále požadovat od členů a orgánů jejich písemná nebo ústní vyjádření.
 6. Revizní komise má právo vyslat na zasedání Rady jednoho svého člena jako pozorovatele.

Hlava 9 – Výkonný ředitel

 1. Zodpovídá za chod výkonných činností organizace.
 2. Výkonnými činnostmi se rozumí přímé řízení a kontrola činnosti spolku s výjimkou záležitostí, které přísluší Radě, předsedovi spolku, Valné hromadě nebo Revizní komisi.
 3. Výkonný ředitel je podřízen Radě a zodpovídá se jí ze své činnosti, řídí se jejími usneseními a pokyny. Účastní se jednání Rady, pokud Rada nestanoví jinak.
 4. Sestavuje návrh Ročního rozpočtu organizace pro jednání Rady, který následně Rada schvaluje na svém jednání
 5. Sestavuje Roční plán činnosti. V druhém pololetí kalendářního roku předkládá Radě návrh Ročního plánu činnosti na následující kalendářní rok, který Rada schvaluje na svém jednání.
 6. Vybírá a personálně řídí ostatní zaměstnance a dohlíží na jejich práci.
 7. Zodpovídá za řádné finanční plánování a řízení organizace.

Hlava 10 – Korespondenční hlasování

 1. Korespondenční hlasování může rozhodovat o některých otázkách přesahujících kompetence Rady v období mezi Valnými hromadami.
 2. Způsob vyhlášení Korespondenčního hlasování a jeho provedení upravuje Organizační řád.
 3. Z kompetence rozhodování Korespondenčním hlasováním jsou vyloučeny:
  1. změna Stanov, s výjimkou určení sídla Spolku,
  2. odvolání členů orgánů Spolku,
  3. přezkoumávání odvolání proti rozhodnutí Rady o nepřijetí za člena, vyloučení ze Spolku nebo o uvalení sankce, rozhodnutí o zániku Spolku.

Hlava 11 – Disciplinární řízení

 1. Nejvyšším disciplinárním orgánem Spolku je Rada. V záležitostech týkajících se člena Rady se tento člen z projednávání vyloučí.
 2. Na člena, který poruší závažným způsobem Stanovy nebo vnitřní předpisy Spolku, jedná způsobem nepřátelským ke Spolku a jeho cílům nebo poškodí dobré jméno Spolku nebo jeho člena, může být Radou uvalena sankce. Předtím mu musí být poskytnuta možnost otevřeného slyšení v jeho záležitosti.
 3. Sankcí může být varování, pozastavení členství, podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze Spolku.
 4. Člen, který je ve sporu se Spolkem nebo jiným členem Spolku ve věci týkající se Spolku a jeho činnosti, musí vyčerpat veškeré možnosti urovnání sporu v rámci Spolku, než předá spor k řešení vnějším orgánům. Úmyslné zanedbání této povinnosti je považováno za jednání nepřátelské ke Spolku.

Hlava 12 – Zásady hospodaření

 1. Výdaje Spolku jsou zaměřeny k naplňování cílů podle hlavy 2.
 2. Majetkem Spolku je zejména movitý majetek.
 3. Příjmy Spolku tvoří zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. dary nebo odkazy,
  3. granty a dotace,
  4. příjmy z činností při naplňování cílů Spolku,
  5. výnosy z majetku Spolku.
 4. Je zakázáno:
  1. z majetku Spolku poskytovat půjčky nebo ručení na půjčky jeho členům nebo blízkým osobám členů,
  2. převádět majetek Spolku na jeho členy nebo blízké osoby členů za podmínek odlišných než převody na třetí osoby, zejména pokud se jedná o převod bezúplatný nebo za výrazně zvýhodňujících podmínek,
  3. využívání majetku Spolku jeho členy nebo blízkými osobami jeho členů za podmínek odlišných než platí pro třetí osoby, pokud toto využívání přímo nevyplývá ze statutárních cílů Spolku,
  4. při nákupu majetku zvýhodňovat obchodní společnosti, které jsou spojeny s členy Spolku nebo blízkými osobami členů.
 5. O svém hospodaření vede Spolek evidenci podle platných právních norem.

Hlava 13 – Zánik Spolku

 1. Spolek zaniká usnesením Valné hromady, vysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě třetiny všech řádných členů.
 2. Valná hromada, která rozhodla o zániku Spolku, rozhodne také o majetkovém vypořádání. Případný kladný zůstatek majetku bude bezúplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou Spolku blízké.

Hlava 14 – Závěrečná ustanovení

 1. Změna Stanov je schválena Valnou hromadou, jestliže se pro ni v hlasování vysloví alespoň dvě třetiny všech přítomných řádných členů a zároveň alespoň jedna třetina všech řádných členů.
 2. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dne 13. 4. 2019.

Poznámky

 1. Svobodnou tvorbou se rozumí díla či vyjádření, která je komukoliv dovoleno svobodně studovat, používat, kopírovat nebo modifikovat pro jakýkoliv účel. Případná omezení jsou přípustná, pouze pokud respektují a chrání tyto základní svobody.