Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

Stanovy: Porovnání verzí

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(update dle letošní VH)
(pro jistotu, kdyby náhodou někdo Stanovy hledal na starém webu, tak ať nenajde nesmyslnou verzi)
značka: nahrazeno
 
Řádek 1: Řádek 1:
== Hlava 1 – Všeobecná ustanovení==
<div lang="cs" dir="ltr" style="border:3px solid #000; padding:1em;">
 
Tato stránka obsahovala již neplatnou verzi Stanov. Aktuální verzi naleznete na stránce [[:docs:Stanovy]].
# Wikimedia Česká republika, z.s. (dále jen „Spolek“) je neziskový apolitický spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
</div>
# Sídlem Spolku je Praha.
# Spolek působí na území České republiky.
# V mezinárodním styku užívá Spolek také název Wikimedia Czech Republic.
# Spolek při své činnosti spolupracuje s nadací Wikimedia Foundation, Inc. (dále jen „Nadace“), založenou ve státě Florida ve Spojených státech amerických, v rozsahu stanoveném ve vzájemné smlouvě mezi Spolkem a Nadací.
 
== Hlava 2 – Cíle Spolku==
 
# Vizí spolku je: Svět, v němž může každý člověk svobodně přistupovat a přispívat k veškerým lidským znalostem.
# Posláním spolku je zpřístupňování informací, rozvíjení vzdělanosti a podpora šíření svobodné tvorby, a to prostřednictvím pomoci a podpory růstu Wikipedie a ostatních projektů Wikimedia.
# Cíle Spolku jsou:
## přispívání ke zvyšování vzdělanosti a kulturní úrovně obyvatel zjednodušením dostupnosti všeobecných a odborných informací ze všech oblastí lidského vědění a činností,
## podpora a šíření ''svobodné tvorby'',<ref>Svobodnou tvorbou se rozumí díla či vyjádření, která je komukoliv dovoleno svobodně studovat, používat, kopírovat nebo modifikovat pro jakýkoliv účel. Případná omezení jsou přípustná, pouze pokud respektují a chrání tyto základní svobody.</ref> zejména děl, která je možno svobodně užívat, šířit a modifikovat,
## podpora a propagace všech Projektů Wikimedia a rozvoj českého hnutí Wikimedia.
# Spolek realizuje své cíle zejména těmito hlavními činnostmi:
## podporou vzniku a rozvoje projektů založených na principu wiki se zaměřením na projekty Wikimedia, které jsou široce a bezplatně dostupné,
## podporou zpřístupňování plného obsahu výše uvedených projektů na základě svobodných licencí,
## vzděláváním a podporou vlastní svobodné tvorby především mládeže, studentů a seniorů a poskytováním vzdělávacích programů a akcí (kurzů, seminářů) pro širokou i odbornou veřejnost včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
## publikační a nakladatelskou činností,
## zpracováním a poskytováním informací,
# Spolek může k zabezpečení svých cílů vyvíjet také vedlejší činnosti, jimiž zejména jsou:
## prodej propagačních předmětů,
## pronájem majetku.
 
==Hlava 3 – Členství==
 
# Členové Spolku se dělí na:
## členy řádné,
## členy sympatizující,
## členy čestné.
# Členem Spolku se může stát kterákoliv fyzická nebo právnická osoba podporující cíle Spolku. Právnická osoba může být pouze členem sympatizujícím.
# Řádné členství schvaluje člen Rady. Sympatizující členství a čestné členství schvaluje Rada na návrh členů Spolku. Proti rozhodnutí se lze odvolat postupem stanoveným v [[Organizační řád|Organizačním řádu]].
# Řádným členem se může stát kterákoliv fyzická osoba, která:
## dosáhla věku trestní odpovědnosti,
## má zájem aktivně se podílet na činnosti Spolku,
## předložila členovi Rady nebo Valné hromadě písemnou přihlášku k členství,
## zaplatila členský příspěvek, není-li určeno jinak.
# Sympatizujícím členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která:
## zaplatila členský příspěvek.
# Čestným členem se může stát fyzická osoba, která:
## se výrazně zasloužila o realizaci cílů Spolku.
## vyjádřila souhlas se vstupem do Spolku.
# Čestné a řádné členství lze kombinovat. Kombinace jiných typů členství nejsou přípustné.
# Členství ve Spolku zaniká:
## okamžikem, kdy Rada vezme na vědomí oznámení člena Spolku, v němž jasně a jednoznačně vyjádřil svoji vůli vystoupit ze Spolku,
## úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
## nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě stanovené Organizačním řádem,
## rozhodnutím Rady dle hlavy 11,
## usnesením Valné hromady.
# Způsob zápisu a výmazu údajů v seznamu členů stanoví Organizační řád. Seznam členů je neveřejný.
 
==Hlava 4 – Práva a povinnosti členů==
 
# Všichni členové mají právo:
## účastnit se Valné hromady,
## předkládat Radě návrhy, podněty a připomínky týkající se vedení a činnosti Spolku,
## obracet se s podněty na Revizní komisi,
## obracet se při aktivitách vedoucích k realizaci cílů Spolku na Radu s žádostmi o pomoc a o poskytnutí prostředků Spolku,
## podílet se na realizaci cílů Spolku.
# Řádní členové mají dále právo:
## volit ve volbách do orgánů Spolku,
## při splnění stanovených podmínek být voleni do orgánů Spolku,
## hlasovat na Valné hromadě a v Korespondenčním hlasování.
# Řádní členové přijatí usnesením Valné hromady získávají právo hlasovat na Valné hromadě a volit ve volbách do orgánů Spolku až po skončení Valné hromady, na níž byli přijati. Při vyhodnocování hlasování a voleb v průběhu této Valné hromady se takoví členové nezapočítávají do počtu řádných členů.
# Všichni členové jsou povinni:
## řídit se Stanovami a vnitřními předpisy Spolku,
## řídit se rozhodnutími orgánů Spolku; pro čestné členy platí tato povinnost přiměřeně,
## dbát dobrého jména Spolku a jeho poslání.
# Řádní a sympatizující členové jsou dále povinni bezodkladně informovat Radu o změnách skutečností uvedených v evidenci členů podle Organizačního řádu.
# Řádní členové jsou dále povinni ve stanovených lhůtách uhradit členský příspěvek.
 
==Hlava 5 – Organizační struktura==
 
# Orgány Spolku jsou:
## Valná hromada,
## Předseda,
## Rada,
## Revizní komise.
## Výkonný ředitel
# Funkční období členů Rady a Revizní komise trvá od jejich zvolení do druhé nejbližší výroční Valné hromady; dále končí jejich rezignací nebo odvoláním.
# Způsob jednání orgánů Spolku určuje Organizační řád, který je schvalován a měněn Valnou hromadou nebo Korespondenčním hlasováním. Je-li ustanovení Organizačního řádu v rozporu se Stanovami, mají závaznou a určující platnost Stanovy.
# Statutárním orgánem Spolku je Předseda.
# V případě, že Předseda svou funkci opustí nebo po delší dobu nevykonává, pověří Rada na nezbytně dlouhou dobu jeho zastupováním Místopředsedu v plném rozsahu jeho práv a povinností. Není-li Místopředseda schopen či ochoten funkci převzít, pověří Rada jiného svého člena.
 
==Hlava 6 – Valná hromada==
 
# Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
# Valné hromady se účastní:
## členové Spolku,
## hosté pozvaní Radou. Navrhnout Radě hosta k pozvání může kterýkoliv člen.
# Valná hromada může být výroční nebo mimořádná.
# Výroční Valnou hromadu svolává Rada jednou v každém kalendářním roce.
# Mimořádnou Valnou hromadu svolává Rada:
## z vlastní iniciativy,
## na žádost Revizní komise,
## na základě písemné žádosti nejméně jedné třetiny řádných členů Spolku,
## pokud to vyžaduje ustanovení Stanov nebo Organizačního řádu.
# Pokud je to uvedeno v oznámení o svolání Valné hromady, může být Valná hromada svolána ve dvou termínech, řádném a náhradním, kde náhradní termín může být nejdříve 30 minut po termínu řádném.
# Valná hromada v řádném termínu je usnášeníschopná, pokud je při jejím zahájení přítomna většina řádných členů.
# Při konání v náhradním termínu je Valná hromada usnášeníschopná, i když podmínka uvedená v předchozím bodě splněna není.
# Valná hromada v řádném termínu se řídí programem jednání, který na začátku schválila. Může jej však usnesením změnit. Program mimořádné Valné hromady lze změnit pouze se souhlasem toho, kdo podal žádost o její svolání.
# Valná hromada v náhradním termínu jedná výhradně o záležitostech uvedených na programu jednání v oznámení o jejím svolání, s výjimkou případů, kdy zařazení mimořádného bodu vyžadují Stanovy nebo Organizační řád.
# Do kompetencí Valné hromady náleží zejména:
## schválení Stanov a jejich změn,
## schválení Organizačního řádu a jeho změn,
## schválení Strategického plánu spolku a jeho změn,
## volba a odvolání členů volených orgánů Spolku,
## přezkoumávání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí za člena, vyloučení ze Spolku nebo o uvalení sankce,
## schválení výroční zprávy Spolku a výroční zprávy o hospodaření za uplynulý rok,
## stanovení výše členského příspěvku na základě návrhu Rady,
## schválení výroční zprávy Revizní komise,
## rozhodnutí o rozpuštění Spolku.
# Schvalovat a měnit Stanovy smí Valná hromada jen tehdy, pokud takový bod byl uveden v programu Valné hromady.
 
==Hlava 7 – Rada==
 
# Rada je výkonný orgán Spolku; ze své funkce je odpovědná Valné hromadě a schází se minimálně 2x ročně.
# Rada řídí činnost Spolku mezi Valnými hromadami. V době od zahájení do ukončení Valné hromady přebírá rozhodovací pravomoci Rady Valná hromada.
# Rada má 3 až 7 členů. Tvoří ji Předseda a dále Místopředseda a další členové. Počet členů pro dané funkční období stanovuje Valná hromada, dodatečně může být změněn Korespondenčním hlasováním.
# Předsedu volí Valná hromada, ostatní členové Rady jsou voleni Valnou hromadou a doplňováni Korespondenčním hlasováním. Funkční období členů doplněných Korespondenčním hlasováním trvá jen do nejbližší Valné hromady.
# Právní úkony, z nichž pro Spolek vyplývají závazky vůči třetím osobám, musí být učiněny pouze písemně.
# Rada rozhoduje o všech záležitostech Spolku, které nejsou jmenovitě uvedeny v hlavě 6 odstavci 11 jako kompetence Valné hromady, zejména:
## realizace usnesení Valné hromady,
## schválení Ročního rozpočtu a Ročního plánu činnosti spolku,
## správa majetku Spolku,
## rozhodování o nabytí nebo pozbytí majetku a přijetí či odmítnutí daru, nad výši vymezenou příslušným vnitřním předpisem,
## přijímání, sankcionování a vylučování členů,
## výběr výkonného ředitele a dohled nad jeho výkonnou činností,
## schvalování vnitřních předpisů Spolku.
# Rada se na základě písemného návrhu členů nebo z vlastního podnětu zabývá:
## rozhodováním v záležitostech porušování povinností uložených členům Stanovami, vnitřními předpisy Spolku nebo rozhodnutími Rady,
## rozhodováním sporů vzniklých mezi členy Spolku v oblasti práv a povinností uložených členům Stanovami, vnitřními předpisy Spolku nebo rozhodnutími Rady.
# Rada schvaluje výdaje nad mez uvedenou v Organizačním řádu.
# Rada schvaluje vznik nových zaměstnaneckých pozic, nevyplývají-li z Ročního plánu činnosti.
 
==Hlava 8 – Revizní komise==
 
# Revizní komise je kontrolní orgán Spolku.
# Revizní komise má 3 členy.
# Členové Revizní komise jsou voleni Valnou hromadou nebo Korespondenčním hlasováním. Funkční období členů doplněných Korespondenčním hlasováním trvá jen do nejbližší Valné hromady.
# Revizní komise:
## kontroluje činnost Spolku mezi Valnými hromadami,
## předkládá Radě závěry z provedených kontrol a návrhy z nich vyplývající,
## podává Radě žádost o svolání mimořádné Valné hromady nebo žádost o zasedání Rady,
## svolává Valnou hromadu v případě, že ji v termínu daném Stanovami nebo Organizačním řádem nesvolá Rada,
## předkládá Valné hromadě návrh na schválení výroční zprávy Spolku,
## přebírá pravomoci Rady k řešení neodkladných úkonů v případě, kdy všichni členové Rady rezignují nebo přestanou být členy Spolku,
## podává mezi Valnými hromadami závazný výklad Stanov a dalších předpisů Spolku, provede jednou ročně inventuru majetku
# Revizní komise má právo v kontrolovaných záležitostech týkajících se činnosti Spolku nahlížet do všech dokumentů a dále požadovat od členů a orgánů jejich písemná nebo ústní vyjádření.
# Revizní komise má právo vyslat na zasedání Rady jednoho svého člena jako pozorovatele.
 
==Hlava 9 – Výkonný ředitel==
# Zodpovídá za chod výkonných činností organizace.
# Výkonnými činnostmi se rozumí přímé řízení a kontrola činnosti spolku s výjimkou záležitostí, které přísluší Radě, předsedovi spolku, Valné hromadě nebo Revizní komisi.
# Výkonný ředitel je podřízen Radě a zodpovídá se jí ze své činnosti, řídí se jejími usneseními a pokyny. Účastní se jednání Rady, pokud Rada nestanoví jinak.
# Sestavuje návrh Ročního rozpočtu organizace pro jednání Rady, který následně Rada schvaluje na svém jednání
# Sestavuje Roční plán činnosti. V druhém pololetí kalendářního roku předkládá Radě návrh Ročního plánu činnosti na následující kalendářní rok, který Rada schvaluje na svém jednání.
# Vybírá a personálně řídí ostatní zaměstnance a dohlíží na jejich práci.
# Zodpovídá za řádné finanční plánování a řízení organizace.
 
==Hlava 10 – Korespondenční hlasování==
 
# Korespondenční hlasování může rozhodovat o některých otázkách přesahujících kompetence Rady v období mezi Valnými hromadami.
# Způsob vyhlášení Korespondenčního hlasování a jeho provedení upravuje Organizační řád.
# Z kompetence rozhodování Korespondenčním hlasováním jsou vyloučeny:
## změna Stanov, s výjimkou určení sídla Spolku,
## odvolání členů orgánů Spolku,
## přezkoumávání odvolání proti rozhodnutí Rady o nepřijetí za člena, vyloučení ze Spolku nebo o uvalení sankce, rozhodnutí o zániku Spolku.
 
==Hlava 11 – Disciplinární řízení==
 
# Nejvyšším disciplinárním orgánem Spolku je Rada. V záležitostech týkajících se člena Rady se tento člen z projednávání vyloučí.
# Na člena, který poruší závažným způsobem Stanovy nebo vnitřní předpisy Spolku, jedná způsobem nepřátelským ke Spolku a jeho cílům nebo poškodí dobré jméno Spolku nebo jeho člena, může být Radou uvalena sankce. Předtím mu musí být poskytnuta možnost otevřeného slyšení v jeho záležitosti.
# Sankcí může být varování, pozastavení členství, podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze Spolku.
# Člen, který je ve sporu se Spolkem nebo jiným členem Spolku ve věci týkající se Spolku a jeho činnosti, musí vyčerpat veškeré možnosti urovnání sporu v rámci Spolku, než předá spor k řešení vnějším orgánům. Úmyslné zanedbání této povinnosti je považováno za jednání nepřátelské ke Spolku.
 
==Hlava 12 – Zásady hospodaření==
 
# Výdaje Spolku jsou zaměřeny k naplňování cílů podle hlavy 2.
# Majetkem Spolku je zejména movitý majetek.
# Příjmy Spolku tvoří zejména:
## členské příspěvky,
## dary nebo odkazy,
## granty a dotace,
## příjmy z činností při naplňování cílů Spolku,
## výnosy z majetku Spolku.
# Je zakázáno:
## z majetku Spolku poskytovat půjčky nebo ručení na půjčky jeho členům nebo blízkým osobám členů,
## převádět majetek Spolku na jeho členy nebo blízké osoby členů za podmínek odlišných než převody na třetí osoby, zejména pokud se jedná o převod bezúplatný nebo za výrazně zvýhodňujících podmínek,
##využívání majetku Spolku jeho členy nebo blízkými osobami jeho členů za podmínek odlišných než platí pro třetí osoby, pokud toto využívání přímo nevyplývá ze statutárních cílů Spolku,
## při nákupu majetku zvýhodňovat obchodní společnosti, které jsou spojeny s členy Spolku nebo blízkými osobami členů.
# O svém hospodaření vede Spolek evidenci podle platných právních norem.
 
==Hlava 13 – Zánik Spolku==
 
# Spolek zaniká usnesením Valné hromady, vysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě třetiny všech řádných členů.
# Valná hromada, která rozhodla o zániku Spolku, rozhodne také o majetkovém vypořádání. Případný kladný zůstatek majetku bude bezúplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou Spolku blízké.
 
==Hlava 14 – Závěrečná ustanovení==
 
# Změna Stanov je schválena Valnou hromadou, jestliže se pro ni v hlasování vysloví alespoň dvě třetiny všech přítomných řádných členů a zároveň alespoň jedna třetina všech řádných členů.
# Tyto Stanovy nabývají účinnosti dne 13. 4. 2019.
 
== Poznámky ==
<references/>
 
[[Kategorie:Oficiální dokumenty]]

Aktuální verze z 3. 7. 2022, 23:20

Tato stránka obsahovala již neplatnou verzi Stanov. Aktuální verzi naleznete na stránce docs:Stanovy.